Všeobecné obchodní podmínky

Dále uvedené obchodní podmínky jsou všeobecnými obchodními podmínkami cestovní agentury maledivy-levne.cz, provozované

obchodní podmínky

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Cestovní agentura maledivy-levne.cz, provozovaná Mgr. Lucií Michalakovou, IČO 05169275, se sídlem Bořetická 4132/4, 628 00, Brno – Židenice, působí na českém trhu jako cestovní agentura, která je oprávněna zprostředkovávat prodej zájezdů a jednotlivých služeb cestovního ruchu (dále také jako „My“).

1.2. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen jako „Podmínky“) se vztahují na zprostředkování prodeje zájezdů a jednotlivých služeb cestovního ruchu Naší cestovní agenturou a upravují tak především vzájemná práva a povinnosti Nás a Našich Zákazníků, právnických či fyzických osob (dále také jako „Vy“ nebo „Zákazník“), jenž jsou uživateli Našich služeb.

1.3. Není-li v jednotlivém případě ujednáno jinak, spočívají Naše služby ve zprostředkování uzavření smlouvy s třetími stranami – cestovních kanceláří, provozovateli ubytování, poskytovateli dopravních služeb, poskytovateli pronájmů všeho druhu, poskytovateli jakýchkoli dalších služeb cestovního ruchu a služeb k nim doplňkovým (dále také jako „zprostředkovaná smlouva“). Není-li výslovně ujednáno jinak, neposkytujeme ubytování, pouze Vám zprostředkováváme uzavření smlouvy o ubytování u poskytovatelů ubytování, a stejně tak neposkytujeme letecké a jiné dopravní služby, pouze zprostředkováváme nákup těchto služeb u leteckých a dopravních společností.

1.4. Nejsme stranou smlouvy mezi Vámi a třetím subjektem, ze zprostředkované smlouvy Nám tak nevyplývají žádné povinnosti.

1.5. Naše cestovní agentura neprodává zájezdy. Pouze zprostředkováváme prodej zájezdů a jednotlivých služeb cestovního ruchu poskytovaných třetími osobami.

1.6. Nabídka veškerých Našich služeb je sestavována a pravidelně aktualizována na základě elektronicky přijímaných dat ze strany třetích osob, které jsou poskytovatelem nabízených služeb. Veškeré tyto údaje jsou platné k datu jejich uveřejnění na Našich webových stránkách uvedených v záhlaví Podmínek. Za případné následné změny jednotlivých služeb ze strany jednotlivých poskytovatelů nezodpovídáme.

1.7. Vyhrazujeme si právo na chybu publikovaných cen, termínů a dalších údajů v nabídce Našich služeb na našich webových stránkách uvedených v záhlaví Podmínek. Závazné jsou tak pouze cena a charakteristika nabízené služby uvedené na platně uzavřené zprostředkované smlouvě s příslušným poskytovatelem nabízené služby.

1.8. Zprostředkování prodeje zájezdu či jednotlivých služeb cestovního ruchu si u Nás může zakoupit jakákoliv osoba starší 18 let, která s Námi uzavře smlouvu o zprostředkování uzavření smlouvy s poskytovatelem nabízené služby (dále jen „Smlouva“), nebo ta osoba, v jejíž prospěch byla tato smlouva uzavřena.

2. OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ SMLOUVY

2.1. Zprostředkování služeb poskytujeme na základě Vaší závazné objednávky. Závazné objednávce předchází nezávazná rezervace, sdělená prostřednictvím rezervačního formuláře, zveřejněného na Našich webových stránkách uvedených v záhlaví Podmínek. Po obdržení rezervace vytvoříme návrh Vaší objednávky zprostředkování uzavření smlouvy o poskytnutí služby cestovního ruchu, kdy tento návrh Vám zašleme k odsouhlasení na Váš e-mail uvedený v nezávazné rezervaci. Tuto objednávku nelze přijmout modifikovanou akceptací.

2.2. Odsouhlasením Našeho návrhu dochází k vytvoření závazné objednávky (dále jen „závazná objednávka“) a tím dochází k uzavření Smlouvy mezi Námi a Vámi, jejímž předmětem je Náš závazek Vám zprostředkovat uzavření smlouvy se třetím subjektem, kterým je poskytovatel objednané služby cestovního ruchu, a Váš závazek uhradit za naše služby sjednanou provizi, která zároveň představuje nevratnou zálohu, jejíž výše je stanovena závaznou objednávkou, a je tak součástí celkové ceny stanovené v závazné objednávce. Právo na provizi máme, i pokud jsme byli činní jako zprostředkovatel také pro druhou stranu zprostředkované smlouvy, tedy pro poskytovatele dané služby cestovního ruchu.

2.3. Tyto Podmínky tvoří nedílnou součást Smlouvy.

2.4. Je možné, že mezi Námi a Vámi bude uzavřeno více jednotlivých Smluv pomocí jedné Vaší závazné objednávky, kdy tato skutečnost plyne z povahy plnění v závazné objednávce obsaženého, i když v ní tak není výslovně uvedeno. Tato situace nastane zejména tehdy, kdy předmětem Vaší závazné objednávky bude vícero služeb poskytovaných různými poskytovateli. Na každou takovouto Smlouvu, jejímž předmětem je jiná služba od jiného poskytovatele, se pak hledí jako na samostatně uzavřenou. Veškeré Naše i Vaše nároky plynoucí ze Smlouvy či jejího porušení jsme tak povinni vůči sobě navzájem uplatňovat v režimu každé takové jednotlivé Smlouvy samostatně.

2.5. Uzavřením Smlouvy nám udělujete plnou moc k Vašemu zastoupení vůči poskytovatelům služeb ujednaných v závazné objednávce, a to v takové formě, jakou poskytovatel služby nezbytně požaduje k platnému uzavření zprostředkované smlouvy.

2.6. Po přijetí Vaší závazné objednávky Vám na Váš e-mail odešleme potvrzení o jejím přijetí. Pokud se závazná objednávka týká zprostředkování služeb více osobám (spolucestující), zašleme pouze jedno potvrzení, které se týká zprostředkování služeb pro všechny osoby uvedené v závazné objednávce.

2.7. Na základě závazné objednávky informujeme poskytovatele služeb ujednaných v závazné objednávce o Vašem zájmu uzavřít s nimi zprostředkovanou smlouvu.

2.8. V případě, že poskytovatel služby ujednané v závazné objednávce nepotvrdí její poskytnutí či její poskytnutí odmítne, o čemž Vás budeme neprodleně informovat, a z Vaší strany nedojde k Našemu pověření ke zprostředkování jiné smlouvy či neučiníte novou závaznou objednávku, zprostředkovatelský vztah mezi Vámi a Naší cestovní agenturou ohledně této konkrétní Vámi objednané služby zanikne. Uvedené však nemá vliv na trvání zprostředkovatelského vztahu mezi Vámi a Naší cestovní agenturou ohledně zbývajících Vámi objednaných služeb uvedených v závazné objednávce, neodporuje-li tomu povaha těchto zbývajících služeb. Podmínky vrácení Vámi uhrazených peněz v takovém případě jsou upraveny v čl. 3. Podmínek.

2.9. V případě, že poskytovatel služby ujednané v závazné objednávce poskytnutí této služby potvrdí, dojde k uzavření zprostředkované smlouvy mezi Vámi a tímto poskytovatelem dané služby ujednané v závazné objednávce.

2.10. Zprostředkování služeb Naší cestovní agenturou se vztahuje pouze na služby uvedené v závazné objednávce, nikoliv na služby, které si objednáte u poskytovatelů služeb cestovního ruchu sami, a to i za předpokladu, že využijete některý z odkazů na Našich webových stránkách uvedených v záhlaví Podmínek.

2.11. Naše závazky vyplývající ze závazné objednávky, tj. ze Smlouvy uzavřené mezi Vámi a Naší cestovní agenturou, se mají za splněné uzavřením zprostředkované smlouvy mezi Vámi a poskytovatelem objednané služby, za následné nesplnění závazků poskytovatele objednané služby plynoucích ze zprostředkované smlouvy, a to z jakéhokoli důvodu, neneseme žádnou odpovědnost.

3. CENY SLUŽEB A JEJICH ÚHRADA

3.1. Cena uvedená v závazné objednávce je výslednou cenou zahrnující cenu všech objednaných zprostředkovávaných služeb a Naši skromnou provizi, která nám náleží za zprostředkování uzavření smlouvy mezi Vámi a poskytovatelem objednaných služeb cestovního ruchu, a jejíž výše je též uvedena v závazné objednávce (dále jen „cena“). Není-li uvedeno jinak, je tato cena v závazné objednávce uváděna včetně DPH. Vezměte prosím na vědomí, že cena automaticky nezahrnuje pojištění.

3.2. Úhrada ceny z Vaší strany se liší v závislosti na druhu poskytnuté služby:

3.2.1. V případě Našeho zprostředkování zájezdu či ubytování v resortu Nám platíte 100 % ceny uvedené v závazné objednávce, přičemž my tuto cenu, poníženou o Naši provizi v souladu s čl. 3 odst. 3.1. Podmínek, která současně tvoří nevratnou zálohu, za Vás uhradíme poskytovatelům těchto objednaných služeb v okamžiku uzavření zprostředkované smlouvy. Není-li uvedeno jinak, tato cena je splatná do 30 dnů ode dne uzavření Smlouvy, tedy od okamžiku Vašeho odsouhlasení závazné objednávky. Není-li výslovně ujednáno jinak, je zaplacení ceny podmínkou uzavření zprostředkované smlouvy mezi Vámi a poskytovatelem objednaných služeb, tedy podmínkou poskytnutí služeb uvedených v závazné objednávce jejich poskytovatelem.

3.2.2. služeb ubytování, pronájmů všeho druhu či dopravních služeb

3.2.3. V případě zprostředkování ubytování na lokálních ostrovech u soukromých osob, zprostředkování dopravy či jiných doplňkových služeb (výlety, zážitky aj.) Nám hradíte pouze 15 % ceny uvedené v závazné objednávce, které tvoří rezervační zálohu. Není-li uvedeno jinak, záloha je splatná do 30 dnů ode dne uzavření Smlouvy, tedy od okamžiku Vašeho odsouhlasení závazné objednávky. Není-li výslovně ujednáno jinak, je zaplacení zálohy podmínkou uzavření zprostředkované smlouvy mezi Vámi a poskytovatelem objednaných služeb, tedy podmínkou poskytnutí služeb uvedených v závazné objednávce jejich poskytovatelem. Zbylá část ceny, tj. vyjma rezervační zálohy, je splatná k rukám poskytovatele dané služby v okamžiku jejího poskytnutí.

3.3. V případě, že v souladu s čl. 2 odst. 2.7. Podmínek poskytovatel služby ujednané v závazné objednávce nepotvrdí její poskytnutí či její poskytnutí odmítne, o čemž Vás neprodleně vyrozumíme na Vaší e-mailové adrese, tj. nedojde k uzavření zprostředkované smlouvy, a Vy Nás nepověříte zprostředkováním jiné smlouvy či neučiníte novou závaznou objednávku, zašleme Vám informaci o změně závazné objednávky v rozsahu odebrání příslušné služby ze seznamu Vámi objednaných služeb uvedených v závazné objednávce a snížení celkové ceny. Šlo-li o zprostředkování služby podle čl. 3 odst. 3.2.1. Podmínek, vrátíme Vám Vámi uhrazenou cenu této neposkytnuté služby do 14 pracovních dní ode dne, kdy se na tom domluvíme, a to na bankovní účet, který Nám pro tyto účely sdělíte, nebo na bankovní účet, z něhož Nám peníze přišly. Nevratnou zálohu si ovšem z její povahy ponecháme, a to i v případě neuzavření zprostředkované smlouvy, jejímž předmětem měla být služba podle čl. 3 odst. 3.2.2. Podmínek.

3.4. Pokud způsobem uvedeným v předchozím odstavci dojde k situaci, že v závazné objednávce nezbyde žádná Vámi objednaná služba, dojde k zániku závazné objednávky a zprostředkovatelského vztahu mezi Vámi a Naší cestovní agenturou, a Nám tak zanikne právo na provizi. Vrácení Vámi uhrazených peněz v takovém případě probíhá stejným způsobem jako v předchozím odstavci.

3.5. Pokyny k platbě jsou předávány v písemné formě, a to zpravidla e-mailem spolu s návrhem Vaší objednávky, popř. jsou platební údaje uvedeny přímo v závazné objednávce.

4. CESTOVNÍ DOKLADY

4.1. Pro cestu do zahraničí jste povinni mít platný cestovní pas, případně občanský průkaz pro cesty po Shengenském prostoru. Zároveň jste povinni ověřit si důležité informace související se vstupem do vybrané destinace, přestupní destinace v případě letecké přepravy či případně států, kterými při pozemní dopravě do vybrané destinace projíždíte, a současně důležité informace související s vybraným způsobem přepravy. Vízové formality jste povinni zajistit si vždy sami ještě před vycestováním, na což jste současně s pasovými požadavky před uzavřením Smlouvy mezi Námi a Vámi vhodným způsobem upozorněni. Za případné neudělení víza či porušení pravidel a právních předpisů států konečné či přestupní či přejezdové destinace a podmínek přepravních společností z Vaší strany nenese Naše cestovní agentura odpovědnost.

4.2. Uzavřením Smlouvy mezi Námi a Vámi potvrzujete, že jste si vědomi toho, že pro různé destinace je stanovena odlišná minimální platnost cestovního pasu (obvykle vyjádřena v měsících po návratu z destinace). U většiny destinací se jedná o minimální platnost šest (6) měsíců. Bližší informace jsou k nalezení na webových stránkách Ministerstva zahraničních věcí České republiky (dále „MZV ČR“), resp. Zastupitelských úřadů jednotlivých zemí. Tamtéž jste povinni si před odsouhlasením závazné objednávky, resp. před uzavřením Smlouvy mezi Námi a Vámi zkontrolovat vízové, bezpečnostní a další podmínky nutné pro vstup do země a pobyt v ní, včetně aktuální situace v destinaci. Zákazníci jiného, než českého státního občanství jsou povinni si ještě před objednáním zprostředkování služby zjistit pasové, vízové a jiné formality pro svůj pobyt v příslušné destinaci, i v zemích případných přestupů či přejezdů.

4.3. Pro případ ztráty cestovního dokladu v zahraničí doporučujeme pro jednodušší vyřízení náhradních dokladů, abyste cestovali s několika kopiemi svých cestovních dokladů, případně abyste je měli uložené v e-mailové poště atp. Tyto kopie mohou usnadnit řešení mnoha situací. Jedná se zejména o případy ztráty dokladu či jeho odcizení a při požadavku hotelu nechat cestovní pas na recepci do druhého dne. Podle sdělení MZV ČR nemají hotely právo zadržet Zákazníkům cestovní pas, byť na jeden den, přestože je to běžnou praxí. Hotely si mohou cestovní doklad ofotit či oskenovat a měly by doklad neprodleně Zákazníkovi vrátit. V případě ztráty cestovního dokladu v zahraničí občan ČR nahlásí ztrátu nebo odcizení cestovního dokladu v zahraničí místní policii a požádá, aby mu o tom vydala potvrzení. Následně ztrátu oznámí zastupitelskému úřadu České republiky (dále „ZÚ ČR“). V případě nouze se můžete s žádostí o pomoc obrátit na příslušný zastupitelský úřad ČR.

4.4. Seznam úřadů je obsažen na internetové stránce MZV v kapitole „Státy světa – informace na cesty“, záložka „Kontaktní český úřad“. V případě, že občan ČR naléhavě potřebuje cestovní doklad, požádá ZÚ ČR o vystavení cestovního průkazu (náhradního cestovního dokladu); ten vydává ZÚ ČR v co nejkratší době, jakmile jsou splněny podmínky stanovené pro jeho vydání. Cestovní průkaz je cestovním dokladem k jednotlivé cestě s územní a časovou platností omezenou účelem cesty, zejména k umožnění návratu do České republiky.

4.5. Ostatní potřebné doklady zajišťované Naší cestovní agenturou, jako je rezervační potvrzení, obdržíte e-mailem po zaplacení celé ceny služby (čl. 3, odst. 3.2.1. Podmínek) či zálohy ve výši 15 % (čl. 3, odst. 3.2.2. Podmínek) určené v závazné objednávce.

5. ODSTOUPENÍ (STORNO)

5.1. Před realizací zprostředkované služby můžete od zprostředkované smlouvy odstoupit. Vezměte prosím na vědomí, že podmínky, jakož i forma storna zprostředkovaných smluv, se řídí dle podmínek jednotlivých poskytovatelů těchto zprostředkovaných služeb.

5.2. Odstoupení od zprostředkované služby je nutné učinit výhradně písemně s Vaším podpisem a doručit ho prostřednictvím e-mailu na Naši e-mailovou adresu nebo adresu sídla uvedených v záhlaví Podmínek.

5.3. Za odstoupení od zprostředkované služby ubytování si poskytovatel této služby účtuje (v objednávce může být ujednáno i jinak):

5.3.1. za odstoupení od smlouvy v období od 24.12.2022 do 10.1.2023 ve lhůtě nejméně 21 dní před očekávaným datem příjezdu částku představující cenu za pobyt v délce 3 nocí,

5.3.2. za odstoupení od smlouvy mimo období uvedeném v čl. 5.3.1., ve lhůtě nejméně 7 dní před očekávaným datem příjezdu částku představující cenu za pobyt v délce 3 nocí,

5.3.3. za propadnutí pobytu si poskytovatel účtuje plnou výši z ceny uvedené v objednávce,

5.3.4. storno poskytované služby ve lhůtě kratší než 7 dnů před očekávaným datem příjezdu je považováno za propadnutí zprostředkované služby.

5.4. Po vyřízení Vašeho odstoupení od smlouvy o poskytování ubytování v resortu a navrácení finančních prostředků ze strany poskytovatele služby k Našim rukám vyvíjíme maximální snahu o navrácení Vašich finančních prostředků v co nejkratším možném termínu k Vašim rukám. Z procesních důvodů, z důvodu potřeby časového prostoru na vrácení peněz od poskytovatele se může lhůta vrácení protáhnout.

5.5. Pro stanovení výše odstupného při odstoupení od smlouvy o poskytování ubytování v resortu je rozhodující čas doručení odstoupení poskytovateli objednané služby.

5.6. Mají-li Vám být na základě Vašeho storna být vráceny Vaše peníze, budou Vám vráceny poskytovatelem služby, která je předmětem stornované zprostředkované smlouvy, nedohodnete-li se s Námi výslovně, že Vám Vaše peníze máme od poskytovatele stornované služby vrátit My.

5.7. Berete výslovně na vědomí, že navrácení Vašich finančních prostředků v případě storna jakékoli zprostředkované smlouvy, jejímž předmětem je jakákoli služba, se nevztahuje na nevratnou zálohu uvedenou v závazné objednávce, představující Naši provizi.

5.8. Jste-li spotřebitelé, můžete též odstoupit od Smlouvy uzavřené mezi Vámi a Naší cestovní agenturou, a to do 14 dní od jejího uzavření. Spotřebitelem jste vždy, kdy s Námi uzavíráte Smlouvu či s Námi jinak jednáte, pokud tak činíte mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání. Odstoupení můžete učinit prostřednictvím e-mailu na Naši e-mailovou adresu či v listinné podobě prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb na adresu sídla Poskytovatele či telefonicky na telefonní číslo, kdy všechny tyto Naše kontaktní údaje jsou uvedeny v záhlaví Podmínek. Je-li ovšem náš závazek ze Smlouvy splněn před uplynutím této lhůty, tj. jsou-li do té doby uzavřeny zprostředkované smlouvy ohledně všech Vámi v závazné objednávce objednaných služeb a v případě služby ubytování v resortu je z Naší strany zaplacena její cena, zprostředkovatelský vztah mezi Naší cestovní agenturou a Vámi tím zaniká a Vy tak ztrácíte právo od Smlouvy uzavřené mezi Námi a Vámi odstoupit, ledaže by důvodem bylo podstatné porušení Smlouvy z Naší strany. V případě platného odstoupení od Smlouvy nám zaniká právo na provizi a celá Vámi uhrazená cena dle závazné objednávky Vám bude vrácena do 14 pracovních dní ode dne, kdy se na tom domluvíme, a to na bankovní účet, který Nám pro tyto účely sdělíte, nebo na bankovní účet, z něhož Nám peníze přišly.

5.9. Zákazníkům, kteří jsou právnickými osobami, možnost odstoupení od Smlouvy neposkytujeme, nedohodneme-li se výslovně jinak.

6. REKLAMACE A VADY

6.1. Za řádné poskytnutí služeb vyplývajících ze zprostředkované smlouvy uzavřené mezi Vámi a poskytovatelem objednané služby je odpovědný poskytovatel objednané služby. My, jako zprostředkovatel, neodpovídáme za vady při samotném plnění zprostředkované smlouvy a ani za způsobené újmy.

6.2. Doporučujeme tak, abyste případné vady reklamovali u poskytovatele objednaných služeb bez zbytečného odkladu a pořídili záznam o pochybeních, ke kterým došlo při plnění zprostředkované smlouvy, jako důkaz k prokázání oprávněnosti reklamace.

6.3. Za vady poskytnuté služby a za způsobené újmy odpovídáme pouze v případě přímého prodeje jednotlivých služeb cestovního ruchu, nikoli v případě pouhého zprostředkování. V takovém případě jste povinni Nám vady oznámit bez zbytečného odkladu, abychom měli možnost zjednat nápravu. Jste také povinni počínat si tak, abyste předcházeli vzniku újmy, zejména jste povinni dbát dodržování všech pokynů a pravidel stanovených Námi nebo poskytovatelem objednaných služeb a jste povinni dodržovat právní předpisy platné v místě poskytnutí služby i právní předpisy ČR.

6.4. Popis zprostředkovaných služeb je na Našich webových stránkách uvedených v záhlaví Podmínek a v závazné objednávce uveden dle informací, které Nám poskytli poskytovatelé zprostředkovávaných služeb. Naše cestovní agentura usiluje o co největší správnost popisu služeb, avšak nemůže nést odpovědnost za případné změny cen, termínů a charakteristiky objednaných služeb, neboť nejsme jejich poskytovatelem. V případě změny cen, termínů či charakteristiky objednané služby poté, co byla uzavřena zprostředkovaná smlouva a/nebo co měla být objednaná služba již realizována, může Naše cestovní agentura na základě Vaší žádosti vyvinout snahu zprostředkovat Vám poskytnutí služby náhradní, berte ovšem prosím na vědomí, že na toto Vám nevzniká právní nárok a z povahy věci takto zprostředkovaná náhradní služba nemusí mít stejnou cenu, termín ani charakteristiku jako služba původní, nezakládá to tedy Vaše práva z vad.

6.5. Máte-li pocit, že Naše cestovní agentura splnila Smlouvu uzavřenou mezi Vámi a Námi vadně či že plnění Smlouvy nevyhovovalo požadavkům právních předpisů, můžete Námi poskytnutou službu zprostředkování uzavření smlouvy s poskytovateli objednaných služeb cestovního ruchu reklamovat. Tuto reklamaci můžete uplatnit prostřednictvím e-mailu na Naši e-mailovou adresu či v listinné podobě prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb na adresu sídla Poskytovatele či telefonicky na telefonní číslo, kdy všechny tyto Naše kontaktní údaje jsou uvedeny v záhlaví Podmínek.

6.6. V reklamaci Námi poskytnuté služby uvedete své jméno a příjmení, svůj kontakt (e-mail a telefonní číslo), co a proč reklamujete, dále prokážete, že jsme Vám danou službu poskytli, a uvedete, jak si přeje reklamaci vyřídit. Jste-li spotřebitel, můžete podle své volby a povahy vady žádat:

6.6.1. odstranění vady dodáním nové nebo chybějící služby,

6.6.2. přiměřenou slevu z ceny,

6.6.3. vrácení ceny na základě odstoupení od Smlouvy.

6.7. Rozlišuje se podstatná a nepodstatná vada. Podstatná je taková vada, o níž strana porušující Smlouvu již při uzavření Smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana Smlouvu neuzavřela, pokud by tuto vadu předvídala. U podstatné vady máte jako spotřebitel nárok na odstranění vady, přiměřenou slevu z ceny či odstoupení od Smlouvy. U vady, která je nepodstatná (bez ohledu na to, zda jde o vadu odstranitelnou či nikoli), máte jako spotřebitel nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z ceny.

6.8. Při uplatnění reklamace jste povinni Poskytovateli sdělit, jaké právo jste si zvolili. Změna volby bez Našeho souhlasu je možná pouze tehdy, pokud jste žádali o opravu vady, která se ukáže být neodstranitelnou. Nezvolíte-li si své právo z podstatné vady včas, máte práva stejná jako při nepodstatné vadě.

6.9. Není-li náprava nebo výměna služby možná, anebo půjde o vadu, která byla opakovaně, alespoň však dvakrát, odstraněna opravou, anebo půjde o větší počet vad, alespoň však tři vady současně, můžete jako spotřebitelé na základě odstoupení od Smlouvy požadovat vrácení ceny v plné výši. Pokud však prokážeme, že jste před převzetím o vadě služby věděli či ji sami způsobili, nejsme povinni Vašemu nároku vyhovět.

6.10. Jakmile Nám bude Vaše reklamace doručena, sdělíme Vám, že se tak stalo, nejpozději však do 3 pracovních dní od doručení. Toto potvrzení reklamace musí mít písemnou formu a bude Vám doručeno prostřednictvím e-mailu na e-mailovou adresu uvedenou v reklamaci, popř. v listinné podobě prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb. V potvrzení reklamace uvedeme svoje identifikační údaje, identifikační údaje Vás, Váš popis vady služby, Vámi uplatněné právo z vadného plnění a datum uplatnění reklamace (datum jejího doručení Naší cestovní agentuře).

6.11. Naše cestovní agentura vyřídí reklamaci nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s Vámi písemně nedohodne na delší lhůtě. Tato lhůta počíná běžet dnem následujícím po dni Vašeho uplatnění reklamace (uvedeno v písemném potvrzení reklamace). Pokud konec této lhůty připadá na sobotu, neděli či svátek, pak lhůta skončí nejbližší následující pracovní den. Není-li reklamace z Naší strany vyřízena v této lhůtě, máte po jejím uplynutí stejná práva, jako by se jednalo o podstatnou vadu.

6.12. Reklamace je vyřízena ve chvíli, kdy Vás písemně prostřednictvím e-mailové komunikace či v listinné podobě prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb informujeme o jejím vyřízení a jakým způsobem se tak stalo.

6.13. Reklamace může být Poskytovatelem zamítnuta, a to z těchto důvodů:

6.13.1 nejde o reklamaci uplatnitelnou u Poskytovatele,

6.13.2. o vadě, kterou reklamujete, jste věděli již při uzavírání Smlouvy či jste si ji způsobili sami,

6.13.3. vady služby se vyskytly po 24 měsících od převzetí,

6.13.4. je-li důvodem uplatnění reklamace nenaplnění Vašeho subjektivního očekávání.

6.14. Jako spotřebitel máte právo na úhradu účelně vynaložených nákladů na uplatnění reklamace, přičemž tyto náklady jsou chápány jako nejnižší možné. O proplacení těchto nákladů musíte požádat bez zbytečného odkladu, nejpozději však do jednoho měsíce od konce lhůty pro uplatnění práv z vadného plnění.

6.15. Rádi našim Zákazníkům dáváme to nejlepší, a proto doporučujeme, abyste Nám po poskytnutí zprostředkované služby poskytli zpětnou vazbu pro zkvalitnění našich služeb.

7. ODMÍTNUTÍ ZÁKAZNÍKA

7.1 Naše cestovní agentura si vyhrazuje právo odmítnout jakékoliv objednávky či uzavření Smlouvy se Zákazníkem zejména v následujících případech:

7.1.1. Zákazník opakovaně zasílá neúplné nebo úmyslně nesprávně vyplněné rezervace a/nebo objednávky, nebo

7.1.2. Zákazník neuvede správné kontaktní údaje na svoji osobu, nebo

7.1.3. Zákazník v minulosti bezdůvodně nezaplatil zálohu nebo celou částku uvedenou v závazné objednávce v souladu s článkem 3 Podmínek.

8. ROZHODNÉ PRÁVO A SOUDNÍ PŘÍSLUŠNOST

8.1. Smlouva o zprostředkování uzavřená mezi Naší cestovní agenturou a Vámi a jakékoliv spory vzniklé v souvislosti nebo vyplývající z této Smlouvy budou rozhodovány s konečnou platností obecnými soudy České republiky podle právního řádu České republiky.

8.2. Smlouva o zprostředkování, uzavřená mezi Naší cestovní agenturou a Vámi, se řídí českým právem.

9. MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ

9.1 V případě sporu vzniklého v souvislosti se Smlouvou mezi Námi a Vámi máte v případě, kdy vystupujete jako spotřebitel, právo na jeho mimosoudní řešení u České obchodní inspekce. Podrobné informace o podmínkách mimosoudního řešení sporu jsou uvedeny na www.coi.cz.

9.2. V případě zakoupení zboží či služby přes internet, kde vystupujete jako spotřebitel, můžete k řešení vzniklého sporu využít platformu pro řešení sporů online. Podrobnější informace o podmínkách řešení sporu online jsou uvedeny na http://ec.europa.eu/odr.

10. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

10.1. Uzavřením Smlouvy potvrzujete, že jste srozuměni s tím, že jsme oprávněni pro účely plnění Smlouvy a za účelem plnění zákonných povinností zpracovávat Vaše osobní údaje v rozsahu zejména: jméno, příjmení, rodné číslo, typ cestovního dokladu, číslo cestovního dokladu, datum expirace dokladu, bankovní spojení, datum narození, bydliště, e-mailová a doručovací adresa, údaje o alergiích, lécích a jiných zdravotních potížích. Všechny osobní údaje budou uloženy pouze po dobu stanovenou zákonem, případně po dobu nezbytně nutnou.

10.2. Pro účely plnění zprostředkované smlouvy budou informace uvedené v čl. 10.1. v nezbytném rozsahu poskytnuty též poskytovatelům objednaných služeb. Identifikační údaje o těchto poskytovatelích objednaných služeb jsou uvedeny zejména ve zprostředkované smlouvě, pokynech ke zprostředkované smlouvě, případně je obdržíte nejpozději během poskytování vybrané služby. Pokud se Vaše cílová destinace nachází mimo země Evropského hospodářského prostoru, berete na vědomí, že Vaše osobní údaje budou poskytnuty příjemcům osobních údajů v této třetí zemi (zejména hotelům) či v jiné třetí zemi (zejména leteckým společnostem). Informace o tom, zda existuje rozhodnutí Evropské komise o odpovídající ochraně dat a dále informace o vhodných zárukách ochrany osobních údajů při předání osobních údajů do třetí země Vám na Vaši žádost poskytneme.

10.3. Uzavřením Smlouvy berete na vědomí, že Naše cestovní agentura je v rozsahu a za podmínek stanovených platnými právními předpisy povinna předat Vaše osobní údaje pro účely stanovené zákonem.

10.4. Výše uvedená ustanovení čl. 10 platí přiměřeně i ve vztahu k osobám, v jejichž prospěch jste Smlouvu uzavřeli (spolucestující). Uzavřením Smlouvy prohlašujete, že jste oprávněni souhlasy za spolucestující osoby udělit, a to ať už na základě smluvního či jiného zastoupení.

10.5. Uzavřením Smlouvy berete na vědomí, že jako subjekt údajů máte zejména následující práva:

10.5.1. Požadovat od Naší cestovní agentury přístup k osobním údajům týkajícím se Vaší osoby, jejich opravu nebo výmaz, popř. můžete požadovat omezení zpracování svých osobních údajů, vznášet námitky proti zpracování osobních údajů, jakož i práva na přenositelnost údajů.

10.5.2. Požadovat, abychom omezili zpracování Vašich osobních údajů, pokud (i) popíráte přesnost svých osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, abychom přesnost ověřili; (ii) zpracování Vašich osobních údajů bylo protiprávní, ale nepožádáte o výmaz osobních údajů, nýbrž o omezení jejich použití; (iii) Naše cestovní agentura již nepotřebuje Vaše osobní údaje pro účely zpracování, ale požadujete je pro určení, výkon nebo obhajobu svých nároků; nebo (iv) vznesli jste námitku proti zpracování svých osobních údajů, a to do doby než bude ověřeno, zda oprávněné důvody Naší cestovní agentury převažují nad Vašimi oprávněnými důvody. Pokud bylo omezeno zpracování Vašich osobních údajů, mohou být Vaše údaje zpracovány, s výjimkou uložení, pouze s Vaším souhlasem.

10.5.3. Právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

10.5.4. Získat od Nás kdykoliv potvrzení, že jsou Vaše osobní údaje zpracovávány, a pokud tomu tak je, jsme povinni Vám na žádost poskytnout následující informace a vydat kopii zpracovávaných osobních údajů: (i) účel zpracování; (ii) kategorie osobních údajů, které zpracováváme, (iii) příjemci nebo kategorie příjemců, kterým Vaše osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny; (iv) plánovaná doba, po kterou budou Vaše osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby; (v) existence práva požadovat od Nás opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů nebo omezení jejich zpracování a vznést námitku proti tomuto zpracování; (vi) právo podat stížnost u dozorového úřadu; (vii) skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování.

10.5.5. Získat své osobní údaje, které zpracováváme, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a tyto předat jinému správci osobních údajů, pokud (i) je zpracování Vašich osobních údajů založeno na souhlasu se zpracováním osobních údajů; nebo (ii) zpracování se provádí automatizovaně. Pokud je to možné, předáme Vaše osobní údaje jinému správci.

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

11.1. Tímto jsme se domluvili, že obchodní zvyklosti jsou vyloučeny.

11.2. Naše cestovní agentura je oprávněna tyto všeobecné obchodní podmínky jednostranně změnit. Tuto skutečnost Vám bude oznámena prostřednictvím Našich webových stránek uvedených v záhlaví Podmínek. Máte právo tyto změny odmítnout a Smlouvu z toho důvodu vypovědět nejpozději ve lhůtě 5 dnů od doručení oznámení.

11.3. Uzavřením Smlouvy souhlasíte s doručováním především formou e-mailové komunikace, a to na e-mail uvedený v záhlaví těchto Podmínek.

11.4. Uzavřením Smlouvy se zavazujeme v rámci výkonu své obchodní činnosti postupovat v souladu s občanským zákoníkem, předpisy na ochranu spotřebitele a ostatními právními předpisy, aby byly co nejlépe chráněny Vaše zájmy.

11.5. Uzavřením Smlouvy potvrzujete, že jste byli s těmito Podmínkami seznámeni, výslovně je přijímáte a potvrzujete, že tyto Podmínky neobsahují žádné ustanovení, které byste nemohli rozumně očekávat.

11.6. Tyto Podmínky jsou účinné od 1.12.2022.